Food and the city

Privacyverklaring

Flevo Campus vindt uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens Flevo Campus verzamelt, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.

Flevo Campus

Flevo Campus vervult drie wettelijke taken:

 • het genootschap van excellente wetenschappers uit alle disciplines
 • bestuurder van wetenschappelijke onderzoeksinstituten en
 • adviseur van de regering op het gebied van wetenschapsbeoefening.

Zij bevordert de uitwisseling van gedachten en informatie tussen haar leden onderling en tussen deze leden en andere wetenschapsbeoefenaren en wetenschappelijke organisaties.

Privacybeleid

Flevo Campus is zich bewust van haar verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoons­gegevens. Flevo Campus wil dat één ieder van wie persoons­gegevens door haar worden verwerkt erop kan vertrouwen dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige wijze geschiedt. Flevo Campus verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Welke persoonsgegevens legt Flevo Campus in basis vast?

Flevo Campus verwerkt persoonsgegevens alleen op het moment dat dit noodzakelijk is voor een specifiek doel. Het doel bepaalt welke persoons­gegevens moeten worden verwerkt en daarvoor zal niet meer dan noodzakelijk worden gevraagd.

Afhankelijk van het doel kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, bedrijfsgegevens, geslacht, geboortedatum, rekeningnummer en curriculum vitae.

Voor onze nieuwsbrieven wordt bijvoorbeeld uw e-mailadres gevraagd op het moment dat u zich wilt abonneren. Uw e-mailadres gebruiken wij vervolgens alleen voor die diensten waarop u zich heeft geabonneerd.

Op basis van welke grondslag verwerkt Flevo Campus persoonsgegevens?

Flevo Campus verwerkt uw persoons­gegevens alleen indien sprake is van een rechtmatige grondslag. Afhankelijk van het doel worden de persoons­gegevens verwerkt omdat:

 • u hier toestemming voor geeft
 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten
 • het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • het noodzakelijk is om uw vitale belangen te beschermen
 • het een taak van algemeen belang betreft
 • Flevo Campus er een gerechtvaardigd belang bij heeft.

Indien Flevo Campus persoonsgegevens verwerkt op basis van door u gegeven toestemming bent u altijd in de gelegenheid om uw toestemming weer in te trekken. Flevo Campus zal vanaf dat moment geen persoonsgegevens meer van u verwerken.

Doeleinden

Flevo Campus verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats met als doel uitvoering te geven aan haar wettelijke taken (artikel 1.5 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek):

 • genootschap van excellente wetenschappers uit alle disciplines
 • bestuurder van wetenschappelijke onderzoeks­instituten
 • adviseur van de regering op het gebied van wetenschaps­beoefening.

Flevo Campus verzamelt voor dit doel persoonsgegevens zodat de volgende activiteiten plaats kunnen vinden:

 • een forum bieden voor het wetenschappelijk debat en de uitwisseling van wetenschappelijke informatie om zo te kunnen functioneren als stem en geweten van de wetenschap
 • een forumfunctie bieden voor De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten
 • de regering adviseren over het wetenschapsbeleid en over het gebruik van wetenschap voor beleid
 • het beleid en beheer voeren ten aanzien van bij Flevocampus behorende instituten, die zich bezighouden met onderzoek in de geestes­wetenschappen, sociale wetenschappen en levens­wetenschappen
 • internationale wetenschappelijke betrekkingen onderhouden en deelnemen aan internationale wetenschappelijke organisaties
 • prijzen uitreiken en stimuleringsprogramma’s vaststellen en uitvoeren, al dan niet in het kader van het beheer van aan haar toevertrouwde stichtingen en fondsen.

Ook voor de volgende doeleinden verwerkt Flevo Campus een of meer persoonsgegevens van u (afhankelijk van welke activiteiten op u van toepassing zijn):

 • om u behulpzaam te kunnen zijn en te informeren over specifieke onderzoeks- en/of collectievraagstukken
 • om uitvoering te geven aan haar rol als werkgever
 • om relevante data te verzamelen ten behoeve van (specifiek) wetenschappelijk onderzoek
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven, e-mails en/of post
 • om aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen
 • om uw vragen te beantwoorden via social media, e-mail, per post of telefonisch
 • om onze website te verbeteren.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Flevo Campus beveiligt uw persoonsgegevens om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in beginsel niet langer bewaard dan nood­zakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor de persoons­gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens in documenten die vallen onder de Archiefwet 1995 worden opgeslagen op de wijze en voor zolang deze wet dit voorschrijft.

In gevallen waar sprake is van archivering in het algemeen belang, weten­schappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden kunnen persoons­gegevens voor een langere periode worden opgeslagen. Indien hier sprake van is zal Flevo Campus conform de AVG passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw rechten te beschermen.

Verstrekking aan derden

Flevo Campus verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien hiertoe een wettelijke verplichting of grondslag zoals bedoeld in artikel 6 AVG voor aanwezig is.

Op het moment dat Flevo Campus uw gegevens aan een derde verstrekt waarborgt zij uw privacyrechten onder andere door een verwerkers­overeenkomst af te sluiten waarin afspraken worden gemaakt hoe met uw persoons­gegevens om moet worden gegaan.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Flevo Campus adviseert u het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

Uitoefening van uw privacyrechten

U kunt een verzoek bij Flevo Campus indienen ter uitoefening van de volgende rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie en/of aanvulling van uw persoons­gegevens
 • Recht op het laten verwijderen van uw persoons­gegevens
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoons­gegevens
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht van bezwaar
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden stelt de wet beperkingen aan onder meer uw recht op inzage, rectificatie, beperking van de verwerking en recht op bezwaar. Aanvullend is bij verwerkingen met het oog op archivering in het algemeen belang ook uw recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens beperkt. Daarnaast gaat voor Flevo Campus de meldplicht aan betrokkenen binnen deze context niet zonder meer op.

Functionaris voor gegevensbescherming

Mocht u vragen en/of klachten hebben over de waarborging van uw privacy binnen Flevo Campus kunt u zich wenden tot de functionaris voor gegevens­bescherming (FG) van Flevo Campus:

Naam:

Telefoon/e-mail:

Autoriteit Persoonsgegevens

Flevo Campus zoekt samen met u naar een oplossing als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als dit niet tot een gewenst resultaat leidt, dan heeft u op grond van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Flevo Campus kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Flevo Campus worden gepubliceerd. Doorgevoerde wijzigingen in deze privacyverklaring zullen nooit in strijd zijn met de AVG en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Cookies

Flevo Campus maakt gebruik van cookies voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website en om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 31 januari 2022.

Cookie toestemming
We gebruiken geanonimiseerde tracking cookies op onze website