• menu

  Workshops Flevo Campus Live

  ENGLISH VERSION BELOW

  In Almere gebeurt iets bijzonders. Als relatief nieuwe stad, op het grensvlak van een grootschalig land- en tuinbouwgebied in Flevoland en de metropoolregio Amsterdam, wil Almere dé plek zijn waar foodprofessionals van de toekomst worden opgeleid en waar nieuwe ideeën, innovaties en projecten worden bedacht, getest en uitgevoerd. Ideeën, innovaties en projecten die bijdragen aan het beter organiseren van de voedselvoorziening van steden.

  Almere wil uitgroeien tot hét voorbeeld van de groene, gezonde stad. Hiervoor vraagt de stad de hulp van de ‘brightest minds’ in het land. Op 8 december formuleren we gezamenlijk de Voedselagenda voor Almere voor de periode 2018-2022 rondom 6 thema’s.

  Meedoen? Meld je nu aan!

   

  Voedsel & Stad

  Stad in het land

  Expert: dr. Saskia Visser – Wageningen UR

  Begeleider: Lenny Vulperhorst – Kwartiermaker Gemeente Almere

  Het ommeland van de stad produceert vaker voor de wereldmarkt dan direct voor de stad. Stadslandbouwinitiatieven zijn vaak te kleinschalig en niet professioneel genoeg om een bijdrage te leveren aan het voeden van de stad. De relatie tussen de stad en het ommeland is vaak niet optimaal georganiseerd. Hoe zorgen we er voor dat de stad een betere verbinding krijgt met haar achterland en een groter deel van de productie af kan zetten in de stad?

  Land in de stad

  Expert: ir. Jan Eelco Jansma – Aeres Hogeschool en Wageningen UR

  Begeleider: Valerie Bos –

  Niet alleen het ommeland biedt ruimte voor voedselproductie, ook in de stad ontstaan steeds meer initiatieven die voedsel produceren. Van vertical farms tot stadswijken waarin burgers zelf voedsel produceren: Hoe kan de voedselproductie binnen de stad gestimuleerd worden en welke oplossingen zijn er?

   

  Stad & Mens

  Stad maakt mens

  Expert: Arjen Spijkerman MSc – AMS Institute en Karin Pauls – Wageningen UR

  Begeleider: Maarten Hupkes – Urban Greeners

  De infrastructuur van de voedselketen zorgt er dagelijks voor dat bewoners vers voedsel tot hun beschikking hebben. Op welke manier bepaalt de infrastructuur en de stadsinrichting hoe burgers eten? En hoe laten we de stadsindeling in de toekomst bepalen dat burgers in een gezonde en groene stad kunnen wonen?

  Mens maakt stad

  Expert: Samuel Levie Msc – Food Cabinet

  Begeleider: Brigitte de la Cousine – Provincie Flevoland

  De wetenschap wijst steeds duidelijker naar de voedselomgeving als belangrijke oorzaak van de obesitasepidemie. Het is zelfs gebleken dat voor elke euro die wordt uitgegeven aan de promotie van gezond eten, 2000 euro wordt uitgegeven aan de promotie van superprocessed foods. Kortom we krijgen de hele dag op subtiele wijze een duwtje in de rug naar die snackbar op het station of worden gelokt naar dat lekkere broodje. Wat is de rol van de lokale overheid als het gaat om de gezondheid van de burger?

   

  Mens & Voedsel

  Mens als consument

  Expert: Anke Brons MSc – Aeres Hogeschool

  Begeleider: Joszi Smeets – Food Hub

  De voedselomgeving lonkt de burger continue naar ongezond eten, maar de burger kan niet volledig overgeleverd zijn aan deze verleidingen en heeft een eigen verantwoordelijkheid. Hoe kunnen burgers bewust gemaakt worden van de gezondheidsrisico’s en daarmee hun eetgedrag positief beïnvloeden? En wat is daarin de rol van de lokale overheid?

  Mens als producent

  Expert: Dr. ir. Jotte de Koning – TU Delft

  Begeleider: Simone Eijsink – Gemeente Almere

  Met een groeiende wereldbevolking en minder beschikbare grond voor landbouw, blijft verandering en innovatie in de voedselvoorziening actueel. Het wordt met de dag meer gangbaar om bij de productie oog te houden voor zaken als de werkomstandigheden, aandacht voor de grond, dierenwelzijn etc. Hoe kunnen we zorgen voor een innovatief voedselklimaat waarin innovaties en nieuwe techniek de ruimte krijgen om getest en geïmplementeerd te worden?  ENGLISH VERSION

  Something special is going on in Almere. The city, relatively new and located at the border between a large-scale agriculture and horticulture area in Flevoland and the greater Amsterdam area, wants to turn Almere into the place to be for food professionals in training – a place where new ideas, innovations and projects are envisioned, tested and executed. Ideas, innovations and projects that contribute to a better organisation of urban food logistics.

  Almere wants to lead the way towards green and healthy cities, and is asking the brightest minds in the country for their help. On 8 December we will work together to formulate Almere’s Food Agenda 2018-2022, organised around 6 themes.

  Want to join? Register now!

   

  Food & the City

  Cities in the countryside

  Expert: dr. Saskia Visser – Wageningen UR

  Moderator: Lenny Vulperhorst – Municipality of Almere

  The rural areas in the direct vicinity of a city are usually producing for export rather than for the city itself. Urban farming initiatives are often too small-scale and not professional enough to feed the city in any significant proportion. This is not an optimal organisation of the relationship between the city and its surrounding rural area. How can we ensure that a city is better connected to its hinterland, and that surrounding businesses can offer a larger portion of their produce to the city directly?

  Countryside in the city

  Expert: ir. Jan Eelco Jansma – Aeres Hogeschool and Wageningen UR

  Moderator: Valerie Bos

  Surrounding rural areas aren’t the only potential food producers. Urban food production initiatives are on the rise. From vertical farms to neighbourhood communities growing their own food: How can urban food production be stimulated and which solutions are available?

   

  City & Human

  City makes human

  Expert: Arjen Spijkerman MSc – AMS Institute and Karin Pauls – Wageningen UR

  Moderator: Maarten Hupkes – Urban Greeners

  The food chain infrastructure ensures that residents have access to fresh food on a daily basis. How does infrastructure and urban design affect the residents’ diet? And how can we ensure that future urban design will ensure a healthy and green city for the residents to live in?

  Human makes city

  Expert: Samuel Levie Msc – Food Cabinet

  Moderator: Brigitte de la Cousine – Province of Flevoland

  More and more scientific results are pointing to the food environment as an important culprit in the obesity epidemic. It has even been shown that for each euro spent in promoting healthy food, 200 euro is spent on promoting super-processed foods. This means that we are getting subtle nudges towards unhealthy snacks all day long. What role does local government play when it comes to the health of its citizens?

   

  Human & Food

  Human as a consumer

  Expert: Anke Brons MSc – Aeres Hogeschool

  Moderator: Joszi Smeets – Food Hub

  Although the food environment is constantly tempting us to consume unhealthy foods, the consumer cannot be fully under the spell of these temptations. We all carry our own responsibility. Hoe can citizens be made aware of the health risks and be moved to improve their eating habits? And what role should local government play?

  Human as a product

  Expert: Dr. ir. Jotte de Koning – TU Delft

  Moderator: Simone Eijsink – Municipality of Almere

  As global populations rise and less land becomes available for agriculture, change and innovation in the supply of food remains a current topic. It is becoming increasingly customary to ensure proper working conditions in production, take care of the soil, animals, etc. How can we ensure an innovative food climate where testing and implementation of innovations and new techniques is facilitated?