• menu

  Flevo Campus Think Tank 2018

  ENGLISH VERSION BELOW

  Meld je nu aan voor de Flevo Campus Denk Tank – deadline 20 december

  Help mee het voedselbeleid voor Almere te ontwikkelen!

  Ben jij student of young professional en wil je meer leren over voedsel- en verstedelijkingsvraagstukken? Kun je daarnaast niet wachten om samen met anderen aan de slag te gaan en tot vernieuwende antwoorden voor de uitdagingen van de toekomst te komen? Doe dan mee met de Flevo Campus Denktank: een kweekvijver waarin jong talent tot innovatieve oplossingen voor de stedelijke voedselvoorziening komt.

  In Almere gebeurt iets bijzonders. Als relatief nieuwe stad, op het grensvlak van een grootschalig land- en tuinbouwgebied in Flevoland en de metropoolregio Amsterdam, wil Almere een van de meest groene en gezonde steden van de wereld worden. Om deze ambities in te vullen vraagt Almere de denkkracht en creativiteit van studenten en young professionals. Het eindresultaat van de Flevo Campus DenkTank is een het Voedselmanifest – bestaande uit concrete aanbevelingen en plannen voor de stad.

  Wordt Almere de meest vooruitstrevende stad op het gebied van voedselbeleid?

  Programma

  Het programma van de Flevo Campus Denktank bestaat uit verschillende elementen:

  • Wetenschappelijke basis
  • Kennis opdoen vanuit de bestaande en de vernieuwende praktijk
  • Het uitvoeren van gezamenlijk onderzoek, van breed thema tot concreet projectplan
  • Persoonlijke ontwikkeling door samenwerking en in verschillende workshops
  • Werken aan het gezamenlijke einddocument/pamflet onder begeleiding van ervaren schrijvers

  Het programma is daarom opgebouwd uit colleges, excursies en workshop/werkdagen en bouwt voort op Flevo Campus Live.

  Sprekers zijn onder andere Wayne Roberts van Toronto Food Council, dr. Sigrid Wertheim-Heck van Aeres Hogeschool Almere, Joris Lohman van Food Hub en vele anderen.

  Dag 1: Kennismaking en Wetenschappelijke basis
  – 20 januari 2018

  Leer elkaar kennen
  College en discussie over de voedseltransitie in de stad

  Snelcursus lobby en beleidsbeinvloeding
  Hoe zorg je er voor dat een complex verhaal compact en helder overdraagbaar is op papier

  Dag 2: Excursiedag – Voedselvoorziening in en om Almere
  – 27 januari 2018
  Van landbouwprovincie tot innovatiecentrum voor stedelijke voedselvoorziening
  Op bezoek bij akkerbouwers en veetelers uit de provincie Flevoland

  Dag 3: Excursiedag – Innovatie
  – 10 februari 2018
  Bestaande vernieuwende praktijken: biodynamische akkerbouw, voedselbos, vertical farming
  Leer lessen van innovatieve ondernemers: welke obstakels kom je tegen?

  Dag 4: Workshop – van Brainstorm tot Manifest
  – 24 februari 2018
  Vul visie en missie aan met nieuwe kennis en inzichten
  Van brainstorm tot eerste versie van het manifest

  Tussen dag 4 en 5 wordt het manifest uitgewerkt tot een overdraagbaar document, zodat het op de laatste dag gepresenteerd kan worden.

  Dag 5: Het Grote Stedelijke Voedseldebat
  – 7 maart 2018
  Het Grote Voedseldebat, waarin de opstellers van het manifest in gesprek gaan met (lijsttrekkers) of kandidaten voor de gemeenteraad van de verschillende partijen.

  (onder voorbehoud)

  Praktische informatie

  • Wat: Flevo Campus Denktank
  • Waar: in en om Almere/Flevoland
  • Data: 20 jan, 27 jan, 10 feb, 24 feb, 7 maart
  • Tijd: alle dagen van 10:00 – 16:30, met uitzondering van het Grote Voedseldebat, dit is een avond van 19:00 – 22:00
  • Tijdsinvestering: 4 (weekend)dagen, waarin ook tijd is gereserveerd voor het uitwerken van het manifest, en een avond.
   Voertaal: Engels
  • Voor wie: studenten uit binnen- en buitenland met interesse in voedsel- en verstedelijkingsvraagstukken
   Aantal deelnemers: maximaal 15. Bij meer dan 15 aanmeldingen worden deelnemers geselecteerd op basis van diversiteit.
  • Kosten: het programma vertegenwoordigd een waarde van 1500 Euro. Flevo Campus biedt het programma kosteloos aan voor studenten en young professionals.

  Vragen? Stuur een mail naar .

  schrijf je in via het inschrijfformulier

   

   


  ENGLISH VERSION

  Want to participate in the Flevo Campus ThinkTank? Register now! Deadline december 20th

  Are you a student and would you like to learn more about food in an urbanizing world? Would you like to team-up with others to work on new answers for challenges of the future? If this is you, participate in the Flevo Campus Think Tank: the place where young talents will arrive to innovative solutions for urban food supply.

  Something exciting is happening in Almere: Situated in the Amsterdam metropolitan area amidst large-scale agricultural and horticultural projects, the relatively young city of Almere sets out to become the ultimate location for green and sustainable food policy. As the municipal elections are coming up the Flevo Campus is bringing together ideas and creativity of students, to enable them to foster new ideas that the new municipality perhaps could put into practice. The end result of the Flevo Campus Think Tank will be the Almere Food Manifesto: a concrete advice for the council of Almere. The purpose is to ensure Almere creates the most progressive food paragraph of the Netherlands.

  Amongst the speakers are Wayne Roberts  (Toronto Food Council) dr. Sigrid Wertheim-Heck (Aeres University of Applied Science), Joris Lohman (Food Hub) en many more.

  Program

  The program of the Flevo Campus Think Tank is constituted by the following elements:

  • Scientific base
  • Learn from existing and innovative practices
  • Executing your own research, starting from a broad thematic frame towards a concrete project proposal
  • Personal development by teamwork and a variety of workshops
  • Working on a jointly written final document/pamphlet, guided by experienced writers.

  To ensure the enclosure of the above elements the program will exist of lectures, excursions and workshops. The program is inspired by Flevo Campus Live.

  Day 1: Introductions and Scientific base
  – 20th of January 2018
  Get to know each other: who are the other participants?
  Lecture and discussion on the food transition in the city

  Create a mission and vision on feeding the city in the future
  How can you create a transmissible, clear and compact text starting from a complex narrative?

  Day 2: Excursion: food supply in and around Almere
  – 27th of January 2018
  From agricultural province towards innovation centre for urban food supply
  Visit arable and livestock farmers of the province Flevoland.

  Day 3: Excursion – Innovation
  10th of February 2018
  Visit existing innovative practices: biodynamic farming, food forests, vertical farming
  Learn from innovative entrepreneurs: which obstacles do they encounter?

  Day 4: Workshop: from Brainstorm to Manifesto
  – 24th of Februari 2018
  Adjust your mission with new knowledge and insights
  Brainstorm to arrive at the first version of the pamphlet

  Between day 4 and 5 the pamphlet will be further developed to a final admissible document to ensure a proper presentation on day 5.

  Day 5: The Big Urban Food Debate
  – 7th of March 2018
  The writers of the Manifesto (you) will debate with the candidates for the city council on the outcomes

  Practical Information

  • What: Flevo Campus Think Tank
  • Where: in and around Almere
  • Dates: 20th, 27th of Jan, 10th, 24th of Feb, 7th of March.
  • Time: all days 10:00 – 16:30, 7th of March: this is an evening from 19:00 -22:00
  • Language: English
  • For who: (international) students with interest in food- en urbanization issues.
  • Costs: The value of the program is 1500 EUR per person. Flevo Campus is offering free participation for young professionals and students.
  • Participants: maximum 15. If more than 15 subscriptions a selection will take place based on diversity.

  Questions? Write to .

  apply now through the application form